انتشارات عصر اندیشه

آموزش بهتر با پوستر های کمک آموزشی

تقویت حافظه تصویری دانش آموزان

مناسب برای تدریس، نصب در آزمایشگاه، نصب در کلاس درس، استفاده دانش آموزان

کیتهای کمک آموزشی انتشارات عصر اندیشه مورد تایید دبیران و مدیران آموزش و پرورش

ASRE-ANDISHE-PUB