ایزاک نیوتن و قوانین حرکت

۱۵/۰۰۰ تومان

توضیحات

ایزاک نیوتن و قوانین حرکت
ایزاک نیوتن و قوانین حرکت

ناشر: انتشارات عصر اندیشه

نویسنده: آندرا جیانوپولوس

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۵۵۰۳۱۳