پک کتاب‌های مخترعان و کاشفان(جلدهای ۱-۹)

۱۳۰/۰۰۰ تومان

توماس ادیسون و لامپ روشنایی
قیمت:10000 تومان
قیمت:4500 تومان
الکساندر گراهام بل و اختراع تلفن
قیمت:10000 تومان
قیمت:4500 تومان
ایزاک نیوتن و قوانین حرکت
قیمت:10000 تومان
قیمت:4500 تومان
لویی پاستور و روش پاستوریزه
قیمت:10000 تومان
قیمت:4500 تومان
دکتر جوناس سالک و کشف واکسن فلج اطفال
قیمت:10000 تومان
قیمت:4500 تومان
یوهان گوتنبرگ و اختراع ماشین چاپ
قیمت:10000 تومان
کریستف کلمب کاشف قاره آمریکا
قیمت:10000 تومان
ماری کوری و رادیو اکتیو
قیمت:10000 تومان
فایلو فارنزورس و اختراع تلویزیون
قیمت:10000 تومان

توضیحات

ناشر: انتشارات عصر اندیشه

شابک دوره:۹۷۸۶۰۰۵۵۵۰۶۰۳