اطلس زیست شناسی سلولی

اطلس زیست شناسی سلولی

اطلس زیست شناسی سلولی

اطلس زیست شناسی سلولی شامل ۹عدد پوستر ۵۰ ×۳۵ سانتیمتر از: 

سلول گیاهی:

بسیاری از سلول‌های گیاهی دارای یک واکوئل بزرگ هستند که بیشتر آن را آب تشکیل می‌دهد.

واکوئل ها در حالی که از آب پر شده اند، باعث می‌شوند که فشاری از داخل سلول‌های گیاهی وارد شده و آنها را سفت نماید.

هنگامی که آب آنها کم شود، واکوئل‌ها قادر به آوردن این فشار نبوده و باعث پژمردگی و پلاسیدگی سلول گیاهی می‌شوند.

واکوئل‌ها همچنین مواد زائد متابولیک، پروتئین ها یا نشاسته‌ها را ذخیره می‌کنند. …

سلول باکتری:

سیتوپلاسم توسط غشای سلولی پوشیده شده است و شامل کروموزوم باکتری (نوکلئوئید)، ریبوزومها و پلاسما می‌باشد.

سیتوپلاسم سرشار از پروتئین و دیگر مواد حیاتی است.

در بعضی از باکتری‌ها، همانند سایر سلول‌ها یک اسکلت سلولی Cytoskeleton وجود دارد.

که باعث پشتیبانی ساختمانی از باکتری شده و شبکه‌ای از مسیرهای واکنش‌های شیمیایی را ایجاد می‌کند.

با این‌حال، به غیر از ریبوزوم‌ها، در سلول‌های باکتری‌ها هیچ اندامک دیگری وجود ندارد که در سلول‌های گیاهی و جانوری نیز دیده شود.

 سلول جانوری:

سانتریول ها عمدتاً در سلول‌های جانوری یافت می‌شوند.

سانتریول‌ها همیشه به صورت جفت در کنار نوکلئوس قرار داشته و به حالت عمود بر یکدیگر قرار می‌گیرند. سانتریول‌ها کار ساخت تاژک‌ها و سیلیا را بر عهده دارند.

در تولید میکروتوبول دوک که در حین میتوز ایجاد می‌شود، نقش دارند.

تقسیم سلولی میتوز:

هنگامی که غشای هسته ای بطور کامل از بین می‌رود، مرحله متافاز آغاز می‌گردد.

در طی مرحله متافاز، رشته‌های دوک از قسمت سانترومر به کروموزوم‌ها متصل می‌شوند .

سپس این رشته ها به جلو و عقب رفته و باعث می‌گردند که کروموزوم‌ها در وسط دوک‌ها ردیف شوند، به طوری که هر جفت کروماتید در جهت مخالف هم قرار بگیرند.

 میوز:

در سلول‌های موجودات زنده‌ای که توسط تولید مثل جنسی تولید می شوند دو نسخه از هر کروموزوم وجود دارد که به آنها اصطلاحاً کروموزوم‌های هومولوگ یا همتا می‌گویند. پ

هر جفت از این هومولوگ‌ها از دو والد خود ارث می‌برد.کروموزوم‌های همتا گرچه شبیه به هم هستند، اما اطلاعات ژنتیکی آنها کمی متفاوت می‌باشد.

سلول‌هایی که حاوی کروموزوم‌های همتا هستند به سلول‌های دیپلوئید معروف هستند.

فتوسنتز:

در فرآیند فتوسنتز، انرژی نورانی خورشید، آب (H2O ) و دی اکسید کربن (CO2 ) به اکسیژن (O2) وPGAL (یک مولکول فسفات قندی سه کربنه) تبدیل می‌شوند.

دو مرحله در فتوسنتز وجود دارد که یکی به نور متکی می‌باشد و دیگری به نور متکی نمی‌باشد. هر دوی این مرحله ها در کلروپلاست‌ها انجام می‌شوند.

سلول های خاص (بنیادی):

سلول‌های بنیادی منبع تمامی بافت‌های بدن هستند و می‌توانندهر نوع سلولی را در بدن تولید کنند.

در داخل بدن انسان‌ها و بیشتر اندامک‌های زنده سلول‌ها بنیادی وجود دارند که برای رشد و ترمیم بافتهای آسیب دیده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با این حال تحقیقات نشان داده شده است که سلول‌های بنیادی پیرتر ممکن است نتوانند به اندازه سلول‌های جوان‌تر کار خود را به خوبی انجام دهند.

جوانترین و کارآمد ترین سلول بنیادی آنهایی هستند که بعد از لقاح یک تخمک و اسپرم در روند یک تولید مثل جنسی، تولید می‌شوند.

DNA & RNA:

تمام اطلاعات ژنتیکی موجودات زنده در مولکول‌های DNA آنها قرار دارد.

در DNA دستورالعمل‌هایی برای تولید پروتئین‌ها و تکثیر سلولی وجود دارد.

مقطع: متوسطه اول و دوم

نحوه استفاده: تدریس در کلاس توسط اساتید محترم، نصب در آزمایشگاه، استفاده دانش آموزان

قیمت لمینت شده: تماس گرفته شود.