الفبای فارسی، اعداد و اشکال

کارت های آموزشی الفبای فارسی، اعداد و اشکال

الفبای فارسی، اعداد و اشکال
کارت های آموزشی الفبای فارسی، اعداد و اشکال

۵۶ عدد کارت آموزشی الفبا، اعداد صفر تا ۱۰ و اشکال هندسی

اندازه ۱۰ *۱۲ سانتیمتر

چاپ شده بر روی مقوای ایندربورد ۲۵۰ گرمی

یک رو سلفون

درپشت هر برگه سرمشق و رنگ آمیزی

الفبای فارسی شامل ۳۳ حرف است. درحالیکه الفبای فارسی به ظاهر دارای ۳۳ حرف است، اما افراد نوآموز دراصل با ۱۲۲ شکل مختلف روبرو می‌شوند که بسته به نوع قرارگیری در واژه، به‌صورت متفاوتی نوشته می‌شوند. این ۱۲۲ شکل در جدول زیر به نمایش درآمده‌اند.

الفباها به سه گروه آوایی،غیرآوایی و نیمه آوایی تقسیم می‌شوند. روش‌های آموزش الفبا نیز به سه دسته تقسیم می‌گردند: روش تحلیلی، روش کلی و روش ترکیبی.

روش تحلیلی

برای آموزش الفباهای آوایی به کار می‌رود. در روش تحلیلی، کلمه به صداهای تشکیل دهندهٔ آن تجزیه شده و سپس نوشتن آموزش داده می‌شود.

 روش کلی

نوشتن کل کلمه آموزش داده می‌شود. روش کلی برای آموزش الفباهای غیرآوایی به کار می‌رود.

روش ترکیبی

برای آموزش الفباهای نیمه آوایی به کار گرفته می‌شوند. الفبای فارسی در زمرهٔ الفباهای نیمه آوایی قرار دارد و برای آموزش آن از روش ترکیبی استفاده می‌شود. روش ترکیبی بهترین روش برای آموزش الفبای نیمه آوایی فارسی است. در آموزش الفبای فارسی هرگاه حرف مورد نظر آوایی باشد از روش تحلیلی، و هرگاه غیرآوایی باشد از روش کلی استفاده می‌گردد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

https://asreandishe.net/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7/