مدل منظومه شمسی دانش آموزی

۶۰/۰۰۰ تومان

توضیحات

مدل-منظومه-شمسی-دانش-آموزی

مدل منظومه شمسی دانش آموزی

درباره منظومه شمسی

مدل منظومه شمسی دانش آموزی  :  ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴـﯽ در ۴/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ، در آن زﻣﺎن اﺑﺮی ﺑﺰرگ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﮔﺎز ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺎز در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ زاده ﺷﺪ.

مدل منظومه شمسی دانش آموزی

۸ ﺳﯿﺎره دﯾﮕﺮ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.

۴ ﺳﯿﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﯿﺮ، ﻧﺎﻫﯿﺪ، زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﮔﺎزﻫﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ و ﻓﻠﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

۴ ﺳﯿﺎره دورﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎز ﻫﺎی ﻓﺸــــﺮده درآﻣﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺳﯿﺎره ﭘﻠﻮﺗﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎره ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴــــﯽ، در ﺳﺎل ۲۰۰۹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺳﯿﺎرﮔﺎن ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﺳﯿّﺎره ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ، ﺳـﯿﺎره ﻫﺎی ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳـﺘﺎره ﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ دار، ﺷــﻬﺎب ﻫﺎ و … .

ﮐﻪ در ﻣﺪار ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﻣ ﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی اﺳﺖ.

از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺳﺘﺎره ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪه است.

ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﯿﻠﯿﺎر دﻫﺎ ﺳﺘﺎره دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ ﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿّﺎره ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿّﺎره ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴـــﯽ. ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ:

در روز ﺑﻪ ۴۳۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﺷﺐ دﻣﺎی آن -۱۸۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
در دﻫﻪ ۱۹۷۰ ﻣﯿﻼدی ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ، ﻓﻀـﺎ ﭘﯿﻤﺎی ﻣﺎرﯾﻨﻪ۰۱ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿّﺎره ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﻀـﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ ﺳﯿّﺎره را ﺑﺎ ﻣﺎه آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ:

اﯾﻦ ﺳﯿّﺎره ﻣﺎه ﻧﺪارد و ﺳﻄﺢ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه از آﺗﺸﻔﺸﺎ نﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﺗﯿﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ: ﻫﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣﻞ آن ۵۹ روز زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

دوره ﮔﺮدش اﻧﺘﻘﺎﻟـﯽ اﯾﻦ ﺳﯿّﺎره ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ۸۸روز زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

مدل منظومه شمسی دانش آموزی

 

 

 

محصولات کمک آموزشی

 دانلود کتاب های عصر اندیشه از کتابراه

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.